gry online
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
www.novobello.pl
(dalej „Regulamin”)

I. DEFINICJE

i.     Sklep Internetowy - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.novobello.pl, która umożliwia Klientowi składanie zamówień na Towary oraz nieodpłatne korzystanie z Usług Elektronicznych;
ii.    Sprzedawca właściciel i osoba prowadząca Sklep Internetowy, tj.:

Mariusz Nowak
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą NB Company
adres: ul. Partyzantów 154A, 29-100 Włoszczowa
NIP 6562165821 REGON 260444400
e-mail: sklep@novobello.pl
Tel. 666 10 10 94


iii.     Użytkownik – Klient Sklepu Internetowego, Usługobiorca Sklepu Internetowego oraz każdy inny podmiot, który korzystając z Internetu, wejdzie na stronę internetową Sklepu;
iv.     Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa będą świadczone usługi drogą elektroniczną (Usługi elektroniczne) i/lub z którym zawarta będzie Umowa Sprzedaży, w tym Konsument i Przedsiębiorca;
v.      Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
vi.     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
vii.    Umowa Sprzedaży (Sprzedaż) - umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość (za pośrednictwem Sklepu Internetowego) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie;
viii.   Towar - produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży;
ix.     Dostawca – podmiot zewnętrzny (współpracujący ze Sprzedawcą) realizujący dostawę zamówionego przez Klienta Towaru, zgodnie z danymi podanymi przez Klienta w Formularzu Zamówienia;
x.      Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego obejmująca:

            a.     usługę udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego składanie zamówień na znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Towary (tj. zawieranie umów sprzedaży) – Formularz Zamówienia,
            b.     usługę prowadzenia przez Sklep Internetowy indywidualnego konta Klienta zakładanego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie Internetowym – Konto Klienta,
            c.     Newsletter Sklepu Internetowego (wyłącznie za uprzednią i wyraźną zgodą Użytkownika Sklepu Internetowego), który umożliwia Usługobiorcom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Towarach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail;

xi.     Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej;
xii.    Hasło - ciąg co najmniej 8 znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Usługobiorcę podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta;
xiii.   Login - indywidualne oznaczenie Usługobiorcy, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest adresem poczty elektronicznej Usługobiorcy;
xiv.   Regulamin Usług Elektronicznych - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez www.novobello.pl stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
xv.    Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Sklepu Internetowego www.novobello.pl stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

Powyższe definicje są wiążące także w załącznikach do Regulaminu.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy Regulamin określa:
             i.     ogólne zasady i warunki Sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem novobello.pl,
             ii.    zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnych Usług Elektronicznych (załącznik nr 1 do Regulaminu),
             iii.    zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego (załącznik nr 2 do Regulaminu).

2.  Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
3.  Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, czy też od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.III. ZAMÓWIENIA

1.  Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania przez Klienta ofert zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez złożenie zamówienia na Towary.
2.  Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem przerw technicznych na prace konserwacyjne.
3.  Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
     i.          przy użyciu Formularza Zamówienia po rejestracji i zalogowaniu się przez Klienta w panelu Konto Klienta (procedura rejestracji i logowania jest opisana w pkt IV.2 Regulaminu Usług Elektronicznych) bądź też z pominięciem rejestracji i logowania się do Konta Klienta – w obu przypadkach złożenie zamówienia wymaga:

                  - dodania wybranego Towaru/Towarów do koszyka poprzez kliknięcie w pole „Do koszyka” znajdujące się pod wybranym Towarem, przy czym jest to możliwe wyłącznie co do Towarów oznaczonych jako dostępnych,

                  - kliknięcia w pole „Koszyk” po skompletowaniu zamówienia, co przenosi Klienta na podstronę zawierającą podsumowanie co do rodzaju, ilości i ceny Towaru, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży,

                  - wybrania formy dostawy (szerzej pkt IV Regulaminu) oraz formy płatności (szerzej pkt V Regulaminu),

                  - wypełnienia Formularza Zamówienia poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (są to: imię i nazwisko (nazwa) Klienta, imię i nazwisko (nazwa) odbiorcy zamówienia (o ile jest to osoba trzecia względem Klienta), adres dostawy zamówienia, dane kontaktowe Klienta takie jak nr telefonu i adres e-mail, o ile Klient wyrazi wolę otrzymania faktury VAT dane do faktury VAT wymagane przepisami prawa, w szczególności nazwa Przedsiębiorcy, adres przedsiębiorstwa, NIP i REGON,

                  - złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptacją treści Regulaminu wraz z załącznikami, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie do Dostawcy danych do wysyłki Towaru wskazanych w Formularzu Zamówienia, poprzez odhaczenie odpowiednich checkboxów (pól) zawierających link do ww. dokumentów,

                  - (opcjonalnie) złożenie oświadczenia o chęci otrzymywania od Sprzedawcy Newslettera (pole nieobowiązkowe, tj. brak obowiązku subskrypcji Newslettera do złożenia zamówienia),

                  - (opcjonalnie) zamieszczenie uwag co do zamówienia w polu „Dodaj komentarz do zamówienia”.

 

               Po podaniu przez Klienta ww. informacji i złożeniu ww. oświadczeń, jeszcze przed wyborem opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient jest informowany za pośrednictwem wyświetlonego podsumowania  m.in. o rodzaju i ilości zamówionych Towarów, jednostkowej i łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach, które Klient musi ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Zatwierdzenie i złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie w ikonę „kupuję i płacę”.

    ii.       mailowo na adres: sklep@novobello.pl

Klient jest zobowiązany do wskazania danych i złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 3 lit i. powyżej.
    iii.      telefonicznie na nr +48 666 10 10 94

         Klient jest zobowiązany do wskazania danych i złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 3 lit i. powyżej.

4.       Klient zobowiązuje się do podania pełnych, prawdziwych, aktualnych i poprawnych danych w związku z zawieraną Umową Sprzedaży. Tylko zamówienie obejmujące dane i oświadczenia, o których mowa powyżej stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.       Przeglądanie witryny Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień przez Klienta na Towary nie wymaga założenia Konta Klienta, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania Towarów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego.
6.       Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji zamówienia Klienta poprzez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail, nie później niż w ciągu godziny od otrzymania zamówienia (jest to oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży). Wiadomość e-mail zawiera następujące informacje:

          - dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
          - opis zamówionych Towarów wraz z ich ceną jednostkową i łączną,
          - cenę zamówienia, na którą składa się cena łączna Towarów oraz koszty wykonania Umowy Sprzedaży (m.in. płatności i dostawy);
          - dane Klienta, dane odbiorcy (o ile jest to osoba trzecia względem Klienta) i adres dostawy,
          - formę i termin dostawy,
          - sposób płatności,
          - Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami zawierający m.in. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy, Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych, Politykę Prywatności Sklepu Internetowego w formie możliwego do zapisania przez Klienta nieedytowalnego pliku;

7.         Jeżeli treść wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6 powyżej nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść Umowy Sprzedaży.
8.         Sprzedawca informuje Klienta o statusie zamówienia mailowo na podany przez Klienta adres mailowy, a w przypadku złożenia zamówienia przy wykorzystaniu Konta Klienta także za pośrednictwem tego konta w zakładce „Status zamówienia”.IV. PŁATNOŚCI
 1. Ceny podane przy Towarach na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena Towaru nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych Towarów.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją Umowy Sprzedaży (np. koszty płatności i dostawy). Informacja na temat całkowitej ceny zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przez Sprzedawcę przed wyborem opcji „kupuję i płacę” oraz w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III. 6 powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności:
              i.    za pobraniem przy odbiorze przesyłki (gotówką);
              ii.   w formie przedpłaty:
                    - przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
                    - poprzez płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego: przelewy24.pl
 1. W przypadku wyboru opcji przedpłaty, brak uiszczenia zapłaty w terminie 5 dni od otrzymania od Klienta maila, o którym mowa w pkt III.6 powyżej może prowadzić do anulowania złożonego przez Klienta zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

V. DOSTAWA

 1. Sprzedawca prowadzi Sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie w oparciu o model „dropshipping”, co oznacza że proces dostarczenia zamówionego Towaru nie jest realizowany przez Sprzedawcę, lecz przez Dostawcę. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za przekazanie Dostawcy danych dotyczących zamówienia niezbędnych do należytej realizacji dostawy zamówienia oraz za terminową dostawę. Z powyższych względów udzielenie przez Klienta zgody na przekazanie przez Sprzedawcę danych Klienta do Dostawcy jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, bądź mailowo lub telefonicznie. W przypadku wyboru opcji wysyłki przy użyciu paczkomatów adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 4. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu Internetowego w opisie zamawianego Towaru informację o liczbie dni roboczych potrzebnych na realizację (dostawę) zamówienia. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”, a w przypadku wyboru opcji przedpłaty od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.
 5. Przez dni robocze rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Maksymalny termin dostawy na rzecz Konsumenta wynosi 30 dni. W razie przekroczenia tego terminu Konsument ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego terminu. Jeżeli Towar nadal nie zostanie dostarczony Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 7. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.
 8. Klient jest informowany o wysyłce Towaru na adres poczty elektronicznej.
 9. Klient zobowiązany jest sprawdzić dostarczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT. Niezależnie od tego paragon lub faktura VAT będą przesyłane do Klienta mailowo na adres wskazany przez Klienta w toku składania zamówienia.
 11. W przypadku nieobecności Klienta lub innej osoby trzeciej wskazanej przez Klienta jako odbiorca pod wskazanym przez niego adresem przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia innego terminu odbioru przesyłki. W przypadku odesłania przesyłki do Dostawcy, Dostawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin oraz koszt dostawy.
 12. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego Towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep Internetowy.


VI. RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta jeżeli Towar ma wadę fizyczną albo prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi, a w przypadku wady prawnej w terminie roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 3 powyżej. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży (w przypadku wady istotnej), złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, żądać wymiany Towaru na nowy lub zażądać naprawy Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Konsument powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar(y) wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) od Sprzedawcy oraz opisem reklamacji na adres Sprzedawcy podany na wstępie Regulaminu. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru obciąża Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w ww. terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Konsumenta.
 8. Sprzedawca rozstrzygając reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub w sytuacji gdy Towar był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Przepisy dotyczące rękojmi są wyłączone w przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument.

VII. GWARANCJA
 1. Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora Towaru. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
 2. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca gwarancji jest prezentowana na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru. 
 4. W przypadku Towaru objętego gwarancją producenta lub dystrybutora, Klient może reklamować Towar posiadający wady:  
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;  
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt VI Regulaminu. 

VIII. REKLAMACJE


 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może składać w formie mailowej lub pisemnej zgodnie z danymi Sprzedawcy podanymi na wstępie Regulaminu.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może również zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług Elektronicznych (szerzej na ten temat w Regulaminie świadczenia Usług Elektronicznych). Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany na wstępie Regulaminu.
 4. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę formularza reklamacji znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym:

 • w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Towaru,
 • w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego Towaru - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 • w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
 • w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszego Towaru - w przypadku umów o regularne dostarczanie Towaru przez czas oznaczony,
 • zawarcia umowy – dla innych niż wymienione w pkt i-iv umów (np. umów o świadczenie Usług Elektronicznych).


Wykonanie prawa odstąpienia

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą, faksem, pocztą elektroniczną, telefonicznie) zgodnie z danymi Sprzedawcy podanymi na wstępie Regulaminu.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać/przekazać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

O ile Sprzedawca w odpowiedzi na otrzymane od Konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wskaże Konsumentowi mailowo adresu, na który należy dokonać zwrotu rzeczy, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru na adres wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”, tj.:

 • w sytuacji gdy zwracany Towar znajdował się w zakładce „Galanteria Exclusive”, adres zwrotu to: Nidea Sp. Z o.o., ul. Bursaki 15, 20-150 Lublin
 • w sytuacji gdy zwracany Towar znajdował się w zakładce „Torebki skórzane”, adres zwrotu to Bomba Grzegorz Bączek, ul. Świetlista 8a, 43-382 Bielsko-Biała
 • w sytuacji gdy zwracany Towar znajdował się w zakładce „Zegarki”, adres zwrotu to NB Company Mariusz Nowak, ul. Partyzantów 154A, 29-100 Włoszczowa.

W razie wątpliwości co do adresu na jaki powinien być dokonany zwrot należy skontaktować się ze Sprzedawcą zgodnie z danymi Sprzedawcy podanymi na wstępie Regulaminu.

Towar należy zwrócić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje odbiór Towaru we własnym zakresie.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, a także jego cech i funkcjonowania. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego zlecił realizację usługi oraz zgłosił żądanie by rozpoczęcie wykonywania usług nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie, po zgłoszeniu żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili poinformowania Sklepu Internetowego o odstąpieniu od umowy.

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dn. 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu oraz umieszczonej na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka Prywatności”


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w sytuacji umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego (zakładka „Regulamin”).
 3. Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 15 października 2018 r. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy regulamin obowiązuje po upływie 14 dni od dnia opublikowania go na stronie Sklepu Internetowego. Dodatkowo, Sprzedawca powiadomi Usługobiorcę posiadającego Konto Klienta lub subskrybującego Newsletter o zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę. W sytuacji, gdy Klient nie akceptuje nowego Regulaminu Sklepu Internetowego, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy/umów łączących Klienta ze Sklepem Internetowym z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.
 5. Wyrażenie zgody na niniejszy Regulamin przez Klienta jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży na rzecz Klienta.
 6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i domeny internetowej, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie Internetowym (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Polski. Wszelkie spory wynikające z zawartych za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego www.novobello.pl podlegają jurysdykcji sądów polskich.
 9. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być np. Rzecznik Praw Konsumenta lub Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej - lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 10. W wykonaniu obowiązku z art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

.....................................................

.....................................................

.....................................................

/Dane Klienta/

 

 

Dane Przedsiębiorcy:

NB Company Mariusz Nowak

Ul. Partyzantów 154A

29-100 Włoszczowa

NIP 6562165821

REGON 260444400

 

 

              Ja niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

 

Data zamówienia:

 

Data odbioru towaru:

 

Imię i nazwisko / Nazwa konsumenta (*):

 

Adres konsumenta:

 

 

 

 

 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie (*) kosztami dostawy towaru na niniejszy numer rachunku bankowego

/ w następujący sposób (*):

 

Podpis konsumenta (podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej, w wersji elektronicznej nie jest potrzebny):

 

Miejscowość, data:

 

 

*niepotrzebne proszę skreślić

Pliki do pobrania (wersja elektroniczna):
Regulamin
Załącznik 1 do regulaminu (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)
Załącznik 2 do regulaminu (Polityka prywatności)
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Wyświetl ten post na Instagramie.

Czarna pikowana listonoszka ze skóry ekologicznej Nucelle ⭐️ Dobrego piątkowego wieczoru ☺️⭐️☺️ http://novobello.pl/czarna-pikowana-listonoszka-p-4551.html

Post udostępniony przez Mariusz (@novobello.pl)

Akceptuję
Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. POLITYKA COOKIES